Artikler og resultater fra RCTs

Vi jobber evidensbasert. Det vil si at innholdet i programmene er basert på forskning. På denne siden kan du lese mer om den faglige bakgrunnen for programmene våre.

De to første artiklene handler om å utvikle digitale selvhjelpsprogrammer generelt. Videre ligger det artikler som beskriver oppbyggingen av ulike enkeltprogrammer. Til slutt ligger det studier som har undersøkt effekten av programmene.

 

Digitale selvhjelps-programmer basert på forskning

CAIS: ePsychology: Designing Theory-Based Health Promotion Interventions
Denne artikkelen beskriver hvordan digitale intervensjoner på nett og mobil bør bygges opp.

Easychange, A description of the psychological basis
En upublisert artikkel som beskriver generelt hvilke teoretiske retninger og terapeutiske tilnærminger programmene er basert på.

Om oppbyggingen av de ulike programmene

Røykeslutt

I denne artikkelen er det en oversikt over oppbygningen av Røykeslutt. Artikkelen viser både hvilke psykologiske teorier og terapeutiske prinsipper programmet er bygget opp på. Les hele artikkelen her.

Balance

I denne artikkelen er det en oversikt over oppbygningen av Balance. Artikkelen viser både hvilke psykologiske teorier og terapeutiske prinsipper programmet er bygget opp på. Les hele artikkelen her.

Mamma Mia

I denne artikkelen er det en oversikt over oppbygningen av Mamma Mia. Artikkelen viser både hvilke psykologiske teorier og terapeutiske prinsipper programmet er bygget opp på. Les hele artikkelen her.

Randomiserte kontrollerte studier

Røykeslutt studie 1

I en randomisert kontrollert studie på programmet var 22.3 % fortsatt røykfrie ett år etter røykeslutt. Les hele artikkelen her.

Røykeslutt studie 2

Røykeslutt har også blitt forsket på i en annen i en randomisert kontrollert studie, her var slutteraten på 20 % ett år etter røykeslutt. Les hele artikkelen her.

Balance

I en randomisert kontrollert studie av Balance fant man at de som tok Balance i gjennomsnitt drakk 3 færre enheter i uken sammenlignet med kontrollgruppen. Dette ble målt 6 måneder etter programstart. Les hele artikkelen her.

Stresse mindre

Resultatet fra en randomisert kontrollert studie viser at stresse mindre fører til reduserte stressnivåer. Mer konkret så man at økt mindfullness og reduserte prokrastinering (utsettelsesatferd) bidro til effekten. Les hele artikkelen her.

Bedre humør

Bedre humør hadde en liten, men signifikant effekt på humøret blant friske voksne mennesker. Det er sannsynlig at programmet vil ha større effekt for mennesker som i utgangspunktet er mer nedstemt. Denne artikkelen er ikke tilgjengelig gratis, men du kan lese sammendraget her.